U 2019. godini Kalinić podiže sustav civilne zaštite Grada Zagreba na višu razinu 894

Grad Zagreb kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  kontinuirano će razvijati sustav civilne zaštite i povezivati resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, piše u prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite  Grada Zagreba za 2019. godinu.

Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje ekonomskih, sigurnosnih, infrastrukturnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika.

U 2019. Grad Zagreb planira donošenje  planskih dokumenata:

 • Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Zagreba
 • Plan djelovanja Civilne zaštite
 • Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari

Također, planira se donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2020. do 2023.

U 2019. predviđaju se sljedeće aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite:

 • Stožer civilne zaštite Grada Zagreba – sustavno praćenje razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba, – sudjelovanje Stožera civilne zaštite Grada Zagreba u vježbama postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba.
 • Stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba – osposobljavanje Stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba zajedno s imenovanim upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, – sudjelovanje Stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba u vježbama postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba. 3. Operativne snage vatrogastva :- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba- provođenje osposobljavanja i uvježbavanja sukladno Planu nastave za 2019., – Vatrogasna zajednica Grada Zagreba- djelovanje u skladu sa svojim programom rada na aktivnostima obuke, vježbi, natjecanja, dežurstava, intervencija, održavanja voznog parka i opreme.
 • Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa:-Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – organiziranje i vođenje službe spašavanja, prihvat i podjela humanitarne pomoći, pružanje prve pomoći, spašavanja života na vodi te osposobljavanje i edukacija spašavatelja. 4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja: -stanica Zagreb – provođenje aktivnosti sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Zagreb za 2019.
 • Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite – Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa (HUOPP) i Klub za obuku službenih i sportskih pasa-„Zagreb“ (KOSSP)-školovanje pasa i njihovih vodiča radi sudjelovanja u potražnim akcijama za izgubljenim i nestalim osobama. – Zagrebački speleološki savez-provedba zadaća u svrhu daljnjeg razvoja i unaprjeđenja speleologije radi poboljšanja uvjeta rada i statusa speleološke djelatnosti. – Zagrebački radioamaterski savez-obavljanje zadaća kao dio postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba.
 • Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba – sudjelovanje u vježbama civilne zaštite sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2019.
 • Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba – sudjelovanje u vježbama civilne zaštite sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2019. – osposobljavanje postrojbi radi stjecanja novih znanja i vještina za potrebe civilne zaštite Grada Zagreba.
 • Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba – izrađivanje planova o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u svojim operativnim planovima sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Financiranje sustava civilne zaštitite  ostvarivati će se temeljem Proračuna Grada Zagreba za 2019. godinu te za 2020. i 2021. godinu temeljem Projekcije Proračuna Grada Zagreba. Prikaz troškova u 2019. godini:

 • Osnovna aktivnost 5.281.000,00
 • Nabava opreme za upravna tijela 560.000,00
 •  Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba 13.745.000,00
 • Gorska služba spašavanja – stanica Zagreb 710.000,00
 • Sanacija posljedica hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa 250.000,00
 • Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja 150.000,00 1
 • Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba 2.060.000,00
 • Razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije 40.000,00
 • Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba 50.000,00
 • Izrada studija za saniranje posljedica potresa 50.000,00
 • Potresni rizik Grada Zagreba 5.000,00
 • Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga Grada Zagreba 400.000,00
 • Procjena ugroženosti od požara 50.000,00
 • Izgradnja vatrogasne infrastrukture 500.000,00
 • Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba 37.403.000,00
 • Opremanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba 950.000,00
 • Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba – decentralizirana funkcija 40.109.000,00

Plan  razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu predstaviti će dr.sc. Pavle Klainić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba predviđenoj za 26. 02. 2019.

Svijetsigurnosti.com